• RODO (obowiązuje od 25.05.2018)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), F.H.U Piątka Bednarz Michał  (dalej: „GRUPA-PEPE”) informuje o zasadach oraz przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

Jeśli masz pytania odnośnie do sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez GRUPA-PEPE, a także przysługujących Ci uprawnieniach, prosimy o kontakt biuro@grupa-pepe.pl ; biuro@zabawki-gry.pl

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest F.H.U.Piątka Bednarz Michał. 30-898 Kraków, ul Śliwy 10 ,30-898 Kraków).

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

GRUPA-PEPE przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony internetowej zabawki-gry.pl,  grupa-pepe.pl  świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz obsługi zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane osobowe są wykorzystywane przez nas także w celach marketingowych polegających na promocji naszych towarów i usług. W ramach marketingu możemy również zachęcać Cię do zapoznania się z ofertą naszych partnerów biznesowych.

W ramach naszej działalności marketingowej wysyłamy naszym Klientom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach (newsletter).

Podkreślamy, że otrzymanie informacji handlowych takich jak oferty czy promocje czy newsletter, ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy wyraziłeś odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody jest możliwe w ramach funkcjonalności Konta Klienta lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe.

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą służyć nam do tworzenia tzw. profili klientów, opartych m.in. na ich zainteresowaniach, historii zakupowej oraz aktywności w ramach sklepu internetowego. Na podstawie stworzonych profili wysyłamy bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o naszych towarach.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich danych dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Grupy-Pepe (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

 1. a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
 2. b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach F>HU Piątka oraz Grup-Pepe.

W innych przypadkach, Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

III. Obowiązek podania danych osobowych F.H.U. Piątka Bendarz Michał ( GRUPA-PEPE)

Brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych, stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Grupa-Pepe  usług na Twoją rzecz. 

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. a) podmiotom będącym operatorem sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem zabawki-gry.pl; grupa-pepe.pl dane aktualnego operatora sklepu internetowego zamieszczane są każdorazowo w regulaminie;
 2. b) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem sklepów zabawki-gry.pl, grupa-pepe.pl
 3. c) podmiotom z grupy kapitałowej F.H.U. Piątka Bednarz Michał
 4. d) podmiotom wspierającym Grupa-Pepe w jego procesach biznesowych, w tym podmiot przetwarzając dane osobowe na rzecz F.H.U. Piątka Bednarz Michał (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom biznesowym Grupa-Pepe ; aktualna lista podmiotów współpracujących zamieszczona jest w regulaminie sklepu internetowego;
 5. e) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

 

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi drogą elektroniczną prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego i obsługi zamówień.

Po upływie powyższego okresu Twoje dane mogą być nadal  przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Grupa-Pepe prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu  w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do Twoich potrzeb. Oferty  opracowywane są na podstawie Twojej aktywności w ramach usług świadczonych przez Grupa-Pepe. Spersonalizowane oferty przesyłane Ci będą wyłącznie jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Grupa-Pepe zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

 1. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
 4. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. e) prawo do przenoszenia danych osobowych;
 6. f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

Grupa-Pepe zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO. Masz możliwość zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na zabawki-gry.pl zgodnie z dostępną instrukcją.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Grupa-Pepe Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół  Grupa-Pepe

 23.05.2018